Vedtekter for Jelsa Båtforening.

(Endret siste gang på årsmøtet 21.06.2023)

 1. Formål.

Båtforeningens navn er Jelsa Båtforening. Formålet er å sørge for en hensiktsmessig havn for medlemmenes båter, tilby gjesteplasser for tilreisende båtturister og for øvrig bidra til øket interesse for bruk av båt i nærmiljøet.

 2. Medlemmer.

Medlemskap kan tegnes av alle som er bosatt på Jelsa, har hytte på Jelsa eller på annen måte har tilknytning til Jelsa. For tildeling av båtplasser har fastboende på Jelsa uten andre muligheter, førsteprioritet. Medlemmene plikter til enhver tid å overholde foreningens vedtekter og reglement.

 3. Årsmøtet.

Båtforeningens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år i løpet av februar måned. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. På årsmøte behandles:

            - årsmelding og årsregnskap

            - budsjett og kontingenter for neste år

            - valg av styre, revisor og valgkomité.

            - vedtektsendringer

Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

 4. Styret.

Styret har ansvaret for den daglige drift av foreningen og fører regnskap for foreningens virksomhet. Styret skal bestå av 5 medlemmer og velges av årsmøtet blant foreningens medlemmer hvorav minst 4 er fastboende på Jelsa. Disse velges for 2 år av gangen med henholdsvis 3 og 2 medlemmer annet hvert år. I tillegg velger årsmøtet hvert år styrets leder og 2 varamenn. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Styret fastsetter reglement for bruk av havneanlegg, slipp etc. og fordeler styrets oppgaver blant styremedlemmene. Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er tilstede.

 5. Revisor.

 Regnskapet skal hvert år være avsluttet innen 31.12. Foreningen skal ha revisor som reviderer regnskapet.

 6 Valgkomité

En valgkomité bestående av 2 medlemmer, fremmer forslag for årsmøtet til styre og revisor. Medlemmene velges av årsmøtet for 2 år ad gangen.

 7. Oppløsning.

 Oppløsning av foreningen krever 3/4 av foreningens samlete medlemstall, etter forutgående behandling i styret. Hvis foreningen oppløses, skal dens midler tilfalle “Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning”.

Prisliste 2023

Medlemsavgift pr år                                                               kr       400,-

Dugnads depositum pr år                                                       kr       300,-

Leie av båtplass for medlemmer pr m. Båtplass
1 til og med 35 samt plassene 41 til og med 50                         kr       500,-

Leie av båtplass for medlemmer pr m. for plassene 36 – 39        kr       600,-

Slipping for medlemmer inntil 2 døgn                                       kr       500,-

Etter 2 døgn i sommerhalvåret – pr døgn                                  kr       150,-

Etter 2 døgn i vinterhalvåret (1/9 - 30/4) pr døgn                      kr       100,-

Slipping for ikke-medlemmer inntil 2 døgn                                kr      1000,-

Etter 2 døgn - pr døgn                                                            kr       150,-

Gjestebrygge pr. døgn inklusiv strøm                                       kr       200,-

Leie av båtplass vinter (medl) inntil 20 ft pr mnd                       kr       400,-

Leie av båtplass vinter (medl) over 20 ft pr mnd                        kr       450,-

Leie båtplass vinter (ikke medl.) inntil 20 ft. pr. mnd                  kr       600,-

Leie båtplass vinter (ikke medl.) over 20 ft. pr. mnd                  kr       650,-

 Havnesjef: Ove Paulsen 934 88 940 eller asisternde havnesjef Alfred Bjelland Mobil 92401713

 Styreleder: Gunnar Strand, tlf.: 917 45 291.

Reglement for bruk av båtplasser og slipp som disponeres av Jelsa Båtforening. (Fastsatt av styret den 19.05.2022).

  1. Styret tildeler båtplasser etter skriftlig søknad på fastsatt skjema. Hvert medlem har bare rett til én båtplass. Medlemmer bosatt på Jelsa har prioritet på én båtplass pr. husstand. Deretter kan ledig båtplass tildeles andre medlemmer for ett år ad gangen. Ved tildeling anvendes ansiennitetsprinsippet, men styret kan ved en samlet vurdering fravike dette. Melding om at båtplass ikke kan regnes med neste år, skal meddeles innen utgangen av året. Medlemmer som har muligheter for egne båtplasser, blir ikke prioritert. Hvis et medlem ikke følger styrets beslutning i bruk av sin tildelte båtplass, vil medlemmet miste rettigheten til båtplass.
  2. Tildelt båtplass gjelder for oppgitt og registrert båt. Leie og medlemsavgift skal innbetales innen gitte frister for å kunne benytte tildelt plass. Ved skifte av båt eller hvis båtplassen ikke benyttes for en periode, skal dette meldes båtforeningen. Det er ikke tillatt å leie eller låne ut tildelt båtplass, men flere kan benytte samme båtplass dersom alle betaler fulle avgifter. For å utnytte havneanlegget best mulig, kan styret til enhver tid med forutgående varsel endre plasser. Havnesjefen er foreningens daglige kontaktmann.
  3. Følgende maksimalstørrelser er fastsatt for båter med faste plasser: Lengde: 38 fot (11,6 meter), Bredde: 3,8 m, Vekt: 8 tonn. Disse størrelsene er fastsatt ut fra begrensninger i fortøyningssystemets tekniske utførelse og tilstand.
  4. Fortøyningsmetode skal foretas i samråd med foreningen. Akter fortøyning med landtau skal være nedsøkt når båten forlater plassen. Det skal vises god fortøyningsskikk og tauverk skal ha tilstrekkelig dimensjon. Hver båt skal ha minst 2 fendere av tilstrekkelig dimensjon på hver side av båten. Etter 1. oktober skal vinterfortøyningsbolter for plassene 36 – 39 benyttes.
  5. Båteier er ansvarlige for eventuelle skader han påfører havneanlegget eller andre båter, og han plikter å ha tegnet ansvarsforsikring.
  6. Det er ikke tillatt å oppbevare ting og/eller utstyr på Moloen, Melkekaien, Parkeringsplassen ved sanitærbygget og i havneanlegget. Forurensning av havneområdet må ikke forekomme. Maksimal fart i havneområdet er 3 knop.
  7. Medlemmer kan benytte strøm til verktøy/utstyr og kortvarig (ett døgn) lading av batterier. Strøm til bruk for oppvarming er kun tillatt når egen wattmåler brukes for å måle brukt strøm. Gjestebåter betaler for eventuelt strømuttak sammen med havneavgift. Alt utstyr som tilkoples, skal være i forskriftsmessig stand. Eventuelle behov utover dette, avtales med havnesjefen.
  8. Slippen betjenes av havnesjefen og all bruk av denne avtales med ham. Slippavgift, fastsatt av styret, betales etter regning utstedt av havnesjefen etter endt slipping.
  9. Det skal til enhver tid være ro og orden i havneområdet. Enhver som ferdes her har plikt til å rette seg etter pålegg fra havnesjefen, eller andre av styrets medlemmer.
  10. Hvis tildelt båtplass ikke benyttes pr 1.juni (ikke har båt på sin tildelte båtplass) skal medlemmet kontaktes. Hvis det ikke er gyldig grunn for ikke å benytte båtplassen, vil medlemmet miste sin båtplass. 
  1. Området ved Sanitærbygget og området ved Båtslippen er parkeringsplass mens båten brukes. Misbruk av området vil bli påtalt og eventuelt fjernet på eiers kostnad.
  2. Tildelt båtplass vil bli inndratt ved grov eller gjentatt krenkelse av bestemmelsene i dette reglement.
  3. Medlemmer som ikke følger reglementet, eller ikke betaler for sin båtplass mister sin båtplass. Medlemmet vil først bli varslet om styrets beslutning. Hvis medlemmet ikke tar varslingen til etterretning, vil medlemmet miste sin båtplass og mulighet til båtplass.