Vedtekter for Jelsa Båtforening.

(Endret siste gang på årsmøtet 29.11.2019)

 1. Formål.

Båtforeningens navn er Jelsa Båtforening. Formålet er å sørge for en hensiktsmessig havn for medlemmenes båter, tilby gjesteplasser for tilreisende båtturister og for øvrig bidra til øket interesse for bruk av båt i nærmiljøet.

 2. Medlemmer.

Medlemskap kan tegnes av alle som er bosatt på Jelsa, har hytte på Jelsa eller på annen måte har tilknytning til Jelsa. For tildeling av båtplasser har fastboende på Jelsa uten andre muligheter, førsteprioritet. Medlemmene plikter til enhver tid å overholde foreningens vedtekter og reglement.

 3. Årsmøtet.

Båtforeningens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år i løpet av november måned. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel. På årsmøte behandles:

            - årsmelding og årsregnskap

            - budsjett og kontingenter for neste år

            - valg av styre, revisor og valgkomité.

            - vedtektsendringer

Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

 4. Styret.

Styret har ansvaret for den daglige drift av foreningen og fører regnskap for foreningens virksomhet. Styret skal bestå av 5 medlemmer og velges av årsmøtet blant foreningens medlemmer hvorav minst 4 er fastboende på Jelsa. Disse velges for 2 år av gangen med henholdsvis 3 og 2 medlemmer annet hvert år. I tillegg velger årsmøtet hvert år styrets leder og 2 varamenn. For øvrig konstituerer styret seg selv.

Styret fastsetter reglement for bruk av havneanlegg, slipp etc. og fordeler styrets oppgaver blant styremedlemmene. Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er tilstede.

 5. Revisor.

 Regnskapet skal hvert år være avsluttet innen 31.10. Foreningen skal ha revisor som reviderer regnskapet.

 6 Valgkomité

En valgkomité bestående av 2 medlemmer, fremmer forslag for årsmøtet til styre og revisor. Medlemmene velges av årsmøtet for 2 år ad gangen.

 7. Oppløsning.

 Oppløsning av foreningen krever 3/4 av foreningens samlete medlemstall, etter forutgående behandling i styret. Hvis foreningen oppløses, skal dens midler tilfalle “Norsk Selskap for Skibbrudnes Redning”.

Prisliste 2020.

Medlemsavgift pr. år                                                                  kr.  400,-           

Dugnadsdepositum                                                                   kr.  300,-

Leige av kai for medlemmer pr. m. bredde                             kr.  400,-

Leige av kai for medlemmer pr. m. bredde, plass 30-40.     kr.  500,-

Slipping for medlemmer inntil 2 døgn                                     kr.  450,-

Slipping for ikke-medlemmer inntil 2 døgn                            kr.  900,-

Pr. døgn etter 2 første døgn i sommerhalvåret                      kr.  150,-

Pr. døgn etter 2 første døgn i vinterhalvåret (1/9 - 15/4)      kr.    75,-  

 Gjestebrygge pr. døgn                                                             kr.  125,-

Gjestebrygge strøm pr. døgn                                                   kr.    75,-

 Leige båtplass vinter (ikke medl.) inntil 20 ft. pr. mnd.        kr.  400,-

Leige båtplass vinter (ikke medl.) over 20 ft. pr. mnd.          kr.  600,-

 Strøm etter måling pr. Kwh.                                                     Kr.      5,-

 

 Havnesjef: Trond Helge Eilertsen, tlf.: 911 20 585 eller asisternde havnesjef Alfred Bjelland Mobil 92401713

 Styreleder: Gunnar Strand, tlf.: 917 45 291.

Reglement for bruk av båtplasser og slipp som disponeres av Jelsa Båtforening. (Fastsatt av styret den 28.02.2017).

 1. Styret tildeler båtplasser etter skriftlig søknad på fastsatt skjema. Hvert medlem har bare rett til én båtplass. Medlemmer bosatt på Jelsa har prioritet på én båtplass pr. husstand. Deretter kan ledig båtplass tildeles andre medlemmer for ett år ad gangen. Ved tildeling anvendes ansiennitetsprinsippet, men styret kan ved en samlet vurdering fravike dette. Melding om at båtplass ikke kan påregnes neste år, skal meddeles innen utgangen av året. Medlemmer som har muligheter for egne båtplasser, blir ikke prioritert.

 2. Tildelt båtplass gjelder for oppgitt og registrert båt. Leie og medlemsavgift skal innbetales innen gitte frister for å kunne benytte tildelt plass. Ved skifte av båt eller hvis båtplassen ikke benyttes for en periode, skal dette meldes båtforeningen. Det er ikke tillatt å leie eller låne ut tildelt båtplass, men flere kan benytte samme båtplass dersom alle betaler fulle avgifter. For å utnytte havneanlegget best mulig, kan styret til enhver tid med forutgående varsel endre plasser. Havnesjefen er foreningens daglige kontaktmann.

 3. Følgende maksimalstørrelser er fastsatt for båter med faste plasser: Lengde: 38 fot, Bredde: 3,8 m, Vekt: 8 tonn. Disse størrelsene er fastsatt ut fra begrensninger i fortøyningssystemets tekniske utførelse og tilstand.

 4. Fortøyningsmetode skal foretas i samråd med foreningen. Akterfortøyning med landtau skal være nedsøkt når båten forlater plassen. Det skal vises god fortøyningsskikk og tauverk skal ha tilstrekkelig dimensjon. Hver båt skal ha minst 2 fendere av tilstrekkelig dimensjon på hver side av båten. Etter 1. oktober skal vinterfortøyningsbolter for plassene 30 – 39 benyttes.

 5. Fra 2016 skal alle båter være registrert i offentlig register og utstyrt med godt synlig registreringsnummer. Båteier er ansvarlige for eventuelle skader han påfører havneanlegget eller andre båter, og han plikter å ha tegnet ansvarsforsikring.

 6. Det er ikke tillatt å oppbevare ting og/eller utstyr på moloen eller havneanlegget. Forurensning av havneområdet må ikke forekomme. Maksimal fart i havneområdet er 3 knop.

 7. Medlemmer kan benytte strøm til verktøy/utstyr og kortvarig (ett døgn) lading av batterier. Bruk til oppvarming er ikke tillatt. Gjestebåter betaler for eventuelt strømuttak sammen med havneavgift. Alt utstyr som tilkoples, skal være i forskriftsmessig stand. Eventuelle behov utover dette, avtales med havnesjefen.

 8. Slippen betjenes av havnesjefen og all bruk av denne avtales med ham. Slippavgift, fastsatt av styret, betales etter regning utstedt av havnesjefen etter endt slipping.

9. Det skal til enhver tid være ro og orden i havneområdet. Enhver som ferdes her har plikt til å rette seg etter pålegg fra havnesjefen, eller andre av styrets medlemmer.

 10. Under medlemmenes fravær fra havnen, disponerer båtforeningens styre over vedkommendes båtplass.

 11. Tildelt båtplassrettighet kan inndras ved grov eller gjentatt krenkelse av bestemmelsene i dette reglement.