Stifting av foreningen

Jelsa Båtforening ble stiftet 15.mars 1979, som den gang besto av 23 medlemmer. Foreningen ble på samme dato og årstall registret i Brønnøysundregistrene.

Båtforeningens formål

Formålet er å sørge for en hensiktsmessig havn for medlemmenes båter, tilby gjesteplasser for tilreisende båtturister og for øvrig bidra til øket interesse for bruk av båt i nærmiljøet.

Medlemskap

Medlemskap kan tegnes av alle som er bosatt på Jelsa, har hytte på Jelsa eller på annen måte har tilknytning til Jelsa. For tildeling av båtplasser har fastboende på Jelsa uten andre muligheter, førsteprioritet. Medlemmene plikter til enhver tid å overholde foreningens vedtekter og reglement.

Årsmøte

Båtforeningens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år i løpet av februar måned. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. På årsmøte behandles:

            - årsmelding og årsregnskap

            - budsjett og kontingenter for neste år

            - valg av styre, revisor og valgkomité

            - vedtektsendringer.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være tilsendt styret minst 14 dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. Øvrige saker avgjøres med simpelt flertall.

Styret

Styret har ansvaret for den daglige drift av foreningen, og fører regnskap for foreningens virksomhet. Styret består av 5 medlemmer og velges av årsmøtet blant foreningens medlemmer, hvorav minst 4 er fastboende på Jelsa. Disse velges for 2 år av gangen med henholdsvis 3 og 2 medlemmer annet hvert år. I tillegg velger årsmøtet hvert år styrets leder og 2 varamenn. For øvrig konstituerer styret seg selv.

 Styret fastsetter reglement for bruk av havneanlegget, slipp etc. og fordeler styrets oppgaver blant styremedlemmene. Styret er vedtaksført når 3 medlemmer er tilstede.


Styret i 2023

Styreleder: Siv Hodne

Styremedlemmer: Ove Paulsen, Glenn Magne Sola Gjerde, Bjørn Helge Johnsen og Torkil-Olav Tveiterå

Varamedlemmer: Einar Grønnevik og Maren Landsnes